Product Description

מערכת העיכול באנגלית (לדוברי אנגלית) – התלמיד יכיר את התהליך הפיזיולוגי של מסלול מערכת העיכול תוך כדי פיתוח שיקול דעת ודיון קבוצתי. לכיתות ה’ ומעלה.