Product Description

איזהו גיבור – הכובש את יצרו לכיתות ז-י (טיפול במושגים וערכים חינוכיים להפחתת האלימות והגברת המודעות לנזקים בשתיית אלכוהול)